Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Miejska Policji w Chorzowie, zwana dalej „Komendą”, zapewnia obsługę Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie, zwanego dalej „Komendantem”.

Komenda działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminu.

Komenda jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Nadzór nad działalnością Komendy sprawuje Komendant Wojewódzki Policji.

Siedzibą Komendy jest Chorzów.

Obszarem działania Komendy jest obszar miasta Chorzów.

 

Na obszarze działania Komendy działają jednostki organizacyjne Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi, a mianowicie:

1) Komisariat Policji I w Chorzowie;

2) Komisariat Policji I w Chorzowie;

 

Komenda ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: „Komenda Miejska Policji w Chorzowie”.

Zakres działania Komendy określają przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CHORZOWIE

 

                                KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

                                 

Wydział Kryminalny

I ZASTĘPCA KMP

 

Zespół Techniki Kryminalistycznej

Wydział Prewencji

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Wydział Ruchu Drogowego

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

Wydział - Sztab Policji

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli

Zespół Teleinformatyki

 

 

 

Zespół Kadr i Szkolenia

 

 

 

 

Zespół Prezydialny

 

 

 

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 

 

 

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

 

 

 

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin komendy wraz ze zmianami. 

 

Metryczka

Data publikacji 18.07.2018
Data modyfikacji 18.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Chorzowie
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Imiołczyk Samodzielne Stanowisko d/s Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Imiołczyk
do góry